Strona główna
O firmie
Usługi
Produkty
Praca
Kontakt
DOKUMENTACJA I ZGŁOSZENIE
 • Zgłoszenie wyrobu medycznego (odpowiednio do klasy wyrobu i stosowania) do Urzędu Rejestracji oraz prowadzenie postępowania w ramach kontroli wyrobu przed Urzędem
 • Przygotowanie oznakowania opakowań zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych i właściwych aktów wykonawczych
 • Przygotowanie i doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji wyrobów medycznych
  • Ogólny opis wyrobu medycznego, łącznie z planowanymi wersjami i przewidzianym zastosowaniem
  • Rysunki projektowe, przewidywane metody wytwarzania, schematy części składowych, podzespołów, obwodów i podobne
  • Przewidywane metody wytwarzania
  • Opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia rysunków i schematów oraz działania wyrobu medycznego /Rysunki i schematy/
 • Dokumenty analizy ryzyka:
  • Plan Zarządzania Ryzykiem dla Wyrobu Medycznego
  • Poziomy akceptowalności ryzyka dla wyrobu medycznego
  • Pytania do zidentyfikowania właściwości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wyrobu medycznego
  • Lista kontrolna zagrożeń wyrobu medycznego
  • Oszacowanie ryzyka i ocena dopuszczalności ryzyka wyrobu medycznego
  • Sprawozdanie z analizy ryzyka dla wyrobu medycznego
 • Dokumenty CE
  • Klasyfikacja wyrobu medycznego
  • Wymagania zasadnicze dla wyrobu medycznego
 • Ocena przedkliniczna
  • Ocena przedkliniczna wyrobu medycznego
  • Biozgodność wyrobu medycznego
  • Ocena toksykologiczna wyrobu medycznego
 • Ocena kliniczna wyrobu medycznego
 • Sprawozdanie z Oceny klinicznej wyrobu medycznego
 • Systematyczny przeglądu doświadczeń gromadzonych po wprowadzeniu wyrobu medycznego do obrotu
  • Raportu z Przeglądu Jakości Produktu (PQR)
  • Postępowanie w przypadku wystąpienia incydentu medycznego
  • Tryb postępowania przy wycofaniu wyrobu medycznego z rynku